وزيران خارجه کشورهای عضو جامعه عرب در يک نشست اضطراری در قاهره پايتخت مصر، به بررسی نحوه واکنش نشان دادن به اوج گيری درگيریهای جاری اسرائيل و فلسطينی ها می پردازند. انتظار می رود وزيران خارجه ۲۲ کشور عضو جامعه عرب تلاش تازه آمريکا در برقراری آتش بس ميان فلسطينی ها و اسرائيل را مورد بررسی قرار دهند. نشست قاهره هنگامی برگزار می گردد که در پايتختهای چندين کشور عرب تظاهراتی خشماگين در واکنش به عمليات نظامی اسرائيل ، وآنچه که بيطرف نبودن آمريکا در اين کشمکش ناميده شده، صورت می گيرد.امروز هزاران نفر در شهرهای مختلف فرانسه و آلمان نيز دست به تظاهرات اعتراض آميز زدند.