دربرنامه زيرذره بين ويژه سوم ماه آوريل آقای دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار بين المللی و تحليلگر مسائل ايران و منطقه به پرسشهای فرح جهانگيری درباره آينده همزيستی فلسطينی -اسرائيلي، نقشی که کشورهای بزرگ عرب و ايالات متحده می توانند در پايان دادن به بحران کنونی خاورميانه ايفا کنند، موقعيت اريل شارون در داخل اسرائيل و سفر وزيرخارجه ايران به مسکو و اهداف اين سفر، پاسخ می گويد: