ترکيه می گويد مشغول تحقيق درباره گزارشهائی است مبنی بر اين که يکی از اعضای بلند پايه حزب کار گران کردستان ترکيه زير نظر پليس ايران و احتمالا در غرب ايران در بازداشت است. آناتولی (خبر گزاری ترکيه) گزارش کرده است که طبق اطلاعات رسمی جميل بائيک، فراری کُرد، در شهر اروميه است . در باره وضعيت اين فراری کرد که از مشاوران ارشد عبدالله اوجلان رهبر محبوس حزب کارگران کردستان ترکيه است، گزارشهای ضد و نقيضی وجود دارد. خبر گزاری آناتولی به نقل از سفير ترکيه در تهران گفته است که دولت ترکيه رسما از ايران تقاضای استرداد جميل بائيک را کرده است . خبر گزاری رويتر از قول وزارت امور خارجه ايران گزارش کرده است که دولت ايران در مورد وضعيت و محل اختفای اين فراری کرد اطلاعی ندارد .