مقامات هند می گويند در درگيری های تازه بين هندو ها و مسلمانان در ايالت گجرات، دست کم ۶ نفر کشته شده اند. به گفته مقامات پليس دو نفر در شهر احمد آباد و هنگامی کشته شدند که پليس برای متفرق کردن ناآرامی ودر گيری بين هندو ها ومسلمانان، اقدام به تيراندازی کرد. شخص ديگری در اثر زخم چاقو در گذشت . سه نفر هم در در گيریهای شبانه در اين منطقه کشته شدند. مقررات منع رفت و آمد بر قرار شده و پليس در خيابانها مشغول گشت زنی است. احمد آباد مرکز شديد ترين خشونتهای فرقه ای در هفته های اخير بوده است . در اين درگيری ها بيش از ۷۰۰ نفر کشته شده اند .