در بريتانيا، ملکه مادر که در جنگ جهانی دوم، بحرانهای اجتماعی و رسوائی های سياسي، نماد شهامت و شرف بود در سن ۱۰۱ سالگی درگذشت. کاخ باکينگهام،اعلام کرد ملکه مادر در روز شنبه در کاخ ويندسور در خواب و در حالی که اليزابت دوم ملکه انگلستان، دخترش بر بالينش بود بدرود زندگی گفت. شاهزاده چارلز وپسرانش هری و ويليام با عجله از سفر سويس باز گشتند. از سرتاسر جهان نسبت به ملکه مادر ادای احترام می شود. پرزيدنت بوش می گويد او و همسرش، لورا بوش عميقا از خبر در گذشت ملکه مادر متاسف شده اند. ژاک شيراک رئيس جمهوری فرانسه ملکه مادر را بخشی از بافت قرن گذشته توصيف کرده است.