قدس رضوی در لس انجلس گزارشی در اين باره تهيه کرده است