زلزله مشکلات جدی و جديدی در افغانستان جنگ زده ايجاد کرده است