وزارت امور خارجه ايالات متحده، دو گروه خاورميانه اي ديگر را نيز به فهرست سازمان هاي تروريستي خارجي خود افزود. عصبته الانصار، که گروهي الجزايري و مصمم به سرنگوني دولت الجزاير است و گروه سلفي ها براي ارشاد و نبرد که گروهي مسلمانِ سني و ساکن اردوگاه هاي پناهندگان در لبنان هستند. اين وزارتخانه هفته گذشته تيپ شهداي الاقصي که گروهي فلسطيني و وابسته به سازمان آقاي عرفات است را در اين فهرست قرار داده بود. تاکنون، سي و سه گروه بعنوان تشکيلات تروريستي خارجي شناسايي و در اين فهرست قرار گرفته اند. از نتايج قرار گرفتن در اين فهرست اين است که امريکايي ها نخواهند توانست به اين گروه ها کمک مالي کنند و اعضاي اين سازمان ها نبايد ويزاي ورود به امريکا را بگيرند.