به دنبال وقوع زلزله در استان بقلان در شمال افغانستان،وقوع پس لرزه هاي پياپي وراه بندان هاي شديد، عمليات امدادرساني را با مانع رو به رو ساخته است . در زمين لرزه و پس لرزه هاي اواخر روز ۲ شنبه در بقلان دست کم ۱۸۰۰ نفر کشته شدند.مقامهاي افغان مي گويندتعدادي بمراتب بيش از اين رقم در زير آوارهاي ساختمانها و خانه ها مدفون شده اند.مقامهاي سازمان ملل مي گويند از ۳ جاده موجود منطقه ، ۲جاده بر اثر زمين لرزه خراب شده است . يک کارگزاري مستقل امداد رساني مي گويدروز ۳شنبه مامورانش وارد منطقه آسيب ديده شده اند تا به توزيع چادر و پتو که بشدت مورد نياز است بپردازند.حامد کرزي رهبر دولت موقت افغانستان سفر برنامه ريزي شده به ترکيه را لغو کرده تا اداره بحران را بر عهده بگيرد.