وزيران ترابري اتحاديه اروپا در ديدار امروز خود در بروکسل توافق کردند يک شبکه ماهواره اي چندين ميليارد دلاري در مدار کره زمين مستقر سازند تا به آمد و شد همه گونه وسائل ترابري، از اتوموبيل گرفته تا هواپيما و کشتي، کمک کند. اين شبکه راهنمائي که شش سال ديگر ايجاد مي شود مسافرت عمدتاً براي مصارف غيرنظامي خواهد بود و حتي براي يافتن اتوموبيلهاي دزديده شده مؤثر خواهد بود.