در برنامه اين هفته نقد و بررسی کتاب، «شورشيان آرمانخواه، ناکامی چپ در ايران» نوشته مازيار بهروز مورد بحث قرار می گيرد. اين کتاب به بررسی تاريخ جنبش چپ در ايران و بطور مشخص جنبش فدائيان خلق اختصاص دارد. ستاره درخشش تهيه کننده و مجری اين برنامه در زمينه ادعاهاي مطرح شده در اين کتاب با فرخ نگهدار فعال سياسی و عضو رهبری فدائيان خلق (اکثريت) گفتگو کرده است.