در باکو ، پايتخت جمهوری آذربايجان ، روز شنبه ،پليس با تظاهر کنندگان مخالف دولت در گير شد . ماموران انتظامي با باتون به مقابله با حدود ۱۵۰۰ تظاهر کننده پرداختند که بدون مجوز در مرکز باکو دست به راه پيمائي زده بودند . در جريان اين درگيری ها ۱۰ پليس و ۲۰ تظاهر کننده مجروح شدند . تظاهر کنندگان مي خواستند حيدر علي اف ، رئيس جمهور آذربايجان استعفا دهد و بر گزاری يک انتخابات دمکراتيک را تدارک ببيند . آنها همچنين به سياست هاي سرکوبگرانه حيدر علي اف نسبت به احزاب مخالف اعتراض داشتند . راه پيمائي روز شنبه شبيه ديگر تظاهراتي بود ، که در هفته های اخير ، گروه هاي مخالف ، در تلاش براي افزايش فشار بر رهبر مستبد جمهوری آذربايجان ، بر گزار کرده اند . آقای علي اف ، از رهبران دوره اتحاد شوروی ، در سال ۱۹۹۳ ، در پي يک کودتا به قدرت رسيد . و در سال ۱۹۹۸ ، با انتخاباتي که از سوی احزاب مخالف تحريم شد ، به رياست جمهوری رسيد . آقاي علي اف اعلام کرده است که قصد دارد در انتخابات سال ۲۰۰۳ ، خود را برای دور ديگری از رياست جمهوری ، نامزد کند .