پرزيدنت بوش در حاشيه اجلاس سازمان ملل متحد در باره کمک به کشور هاي در توسعه که در شهر مونتري در مکزيک برگزار مي شود. با همتايان مکزيکي و کانادائي خود ديدار و در مورد مسائل کليدي آمريکائي شمالی گفتگو کرده است. سخنگوي کاخ سفيد مي گويد آقاي بوش، ويسنته فاکس رئيس جمهور مکزيک و ژان کرتين نخست وزير کانادا در باره امنيت مرزها، سياستهاي مربوط به انرژي و ضرورت گسترش مبادلات تجاري در آمريکاي شمال بحث و تبادل نظر کردند . قرار است آقاي بوش تا ساعاتي ديگر در اين اجلاس سازمان ملل سخنراني کند و انتظار مي رود محور سخنراني وي ترغيب ديگر کشورها به استقبال از سياست پيشنهادي تازه ، براي کمکهاي خارجي باشد.