کاظم کردوانی در اين گفت و گو از جنبش دوم خرداد، و سرنوشت قتلهای زنجيره ای سخن می گويد