به مناسبت سال نو به جامعه ايرانيان در لس آنجلس و سراسر جهان شادباش مي گويم.

نوروز، بزرگداشت پيروزي نيکي بر پليدي و رستاخير طبيعت در نخستين روز بهار است ــ زمان انديشه و تعمق درباره چالش هائي است که در سال گذشته پشت سر گذاشتم و مدد جستن از روح نوروز ــ روح اميدبخشي و تجديد زندگي ــ براي رو در روئي با چاليش هاي آينده است.

نوروز مبارکتان باد