در ماه هاي اخير هزاران نفر از مردم افغانستان که در اثر جنگ يا خشکسالي آواره شده بودند زير نظارت سازمانهاي امداد غربي به خانه هايشان بازگشته اند. اداره امور آوارگان سازمان ملل متحد در ژنو مي گويد بيش از ۴۵ هزار افغان از اردوهاي موقت در پاکستان به خانه خود بازگشته اند. برنامه مشابهي نيز در ماه آينده به مورد اجرا گذاشته مي شود تا هزاران افغان که به ايران پناهنده شده اند از اردوهايشان در داخل خاک ايران به کشورشان بازگردند.