پناهندگان کره شمالي که دوروز گذشته را تحت تدابير شديد امنيتي در فيليپين گذرانده بودند امروز وارد کره جنوبي شدند. اين گروه که شامل اعضاي شش خانواده و دو دختر يتيمند، امروز با يک هواپيماي خطوط هوائي کره به سئول رفتند . اين پناهندگان در چين خود را به ساختمان سفارت اسپانيا در پکن رساندند و درخواست پناهندگي کردند. آنان سپس شامگاه جمعه به يک پايگاه نظامي فيليپين در مانيل انتقال يافتند و تا پيش از عزيمت به سئول در اين پايگاه بودند .