برنامه مخصوص سال تحويل با ستار فرارسيدن سال نو را به همه ايرانيان تبريک می گوئيم.


ساعتهای تحويل سال در شهرهای بزرگ جهان:
تهران: 22:46:02 چهارشنبه
واشنگتن: 14:16:02 چهارشنبه
نيويورک:14:16:02 چهارشنبه
شيکا گو:13:16:02 چهارشنبه
هوستون و دالاس (تکزاس): 12:16:02 چهارشنبه

لوس آنجلس و ساير شهرها در غرب آمريکا: 11:16:02 چهارشنبه
همه شهرها در اروپا جز انگلستان: 20:16:02 چهارشنبه
لندن و ساير شهرها در بريتانيا: 19:16:02 چهارشنبه
توکيوو پکن : 03:16:02 پنجشنبه