يک قطار حامل مواد شيميائي خطرناک در شهر آتلانتا در جنوب آمريکا از خط خارج شده و مقام ها بي درنگ حدود ۱۰۰تن ازساکنان اطراف را تخليه کرده اند..دست کم ازيکي از واگن ها مواد شيميائي خطرناک به خارج نشت کرده و ۴ نفر از کساني که به آن نزديک بوده اند براي معاينه به بيمارستان منتقل کرد ه اند. هنوز معلوم نيست مواد نشت شده ،به داخل منبع آب شهر هم نفوذ کرده است يانه.