در واشنگتن هشت گروه آمريکائي و ايراني مدافع حقوق زن، ديروز باني جلسه اي بودند که در آن نقض حقوق زنان در ايران و بدرفتاري با آنان تقبيح و محکوم شد. جزئيات بيشتر را از گزارشي مي شنويد که مهتاب فريد خبرنگار بخش فارسي صداي آمريکا تهيه کرده است