آتال بيهاري واج پايي نخست وزير هند در مورد کشمکش هندوها و مسلمانان کشور بر سر يک مکان مقدس در شهر شمالي آيودهيا، هشدار داد و گفت اين نزاع، حفظ هماهنگي را در جامعه دشوار مي سازد. آقاي واج پايي گفت دولت او تصميم دارد راي آينده ديوان عالي کشور هند را به اجرادر آورد. ديوان عالي کشور هند به زودي در اين باره راي خواهد داد که آيا فعالان هندو مي توانند به جاي مسجدي که چند سال پيش تخريب شده ،يک معبد هندو بنا کنند يانه. ديشب در نزاع پيرامون اين مساله، دست کم ۳ تن در ايالت گجرات کشته شدند. در رويدادي ديگر در روز شنبه فعالان هندو به دفاتر مجلس قانون گزاري استان اُريسا در شرق هند،حمله کردند و همه چيزرا به غارت بردند. در درگيريهاي فرقه اي چند هفته پيش در گجرات بيش از ۷۰۰ نفر کشته شدند.