يک مجمع بررسي سازمان ملل متحد، نزديک به دو ميليارد ديگر را براي جبران خسارتهاي ناشي از حمله عراق به کويت آزاد کرد. بيشتر اين پول، به دولت کويت و موسسات و افراد داده خواهد شد. حدود ۳۰۰ميليون دلار به شاکيان در عربستان پرداخت خواهد شد. اين مبلغ، به غير از ۴۰ميليارد دلاري است که قبلاً به قربانيان تجاوز عراق پرداخت شد. اين پول، از طريق برنامه نفت در مقابل غذا تامين مي شود.