ايالات متحد آمريکا به ساير اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد پيوسته و از دور دوم گفتگوهاي ماه آينده سازمان ملل متحد با عراق در زمينه بازرسان تسليحاتي پشتيباني کرده است اما خواهان سرعت گرفتن روند گفتگوها شده است.کوفي انان، دبير کل سازمان ملل متحد روز جمعه شوراي امنيت را در جريان گفتگوهاي دور نخست خود با وزير امور خارجه عراق قرار دادو گفت عراق در چند مورد ابراز نگراني کرده است از جمله اينکه سازمان ملل متحد چگونه مي تواند تضمين کند که جاسوسان آمريکائي در ميان بازرسان تسليحاتي نباشند. در بغداد ،طه ياسين رمضان،معاون رياست جمهوري عراق، بريتانيا و آمريکا را متهم کرد که با دستاويزِ بازگرداندن بازرسان، مي خواهند به عراق حمله کنند.وي ابراز اميدواري کرد گفتگوبا سازمان ملل متحد نتايج خوبي به دنبال داشته باشد و جهان را از مشکلات و مسايل جديد به دور نگاه دارد