ديک چيني معاون رياست جمهوري آمريکا، امروز با حسني مبارک رئيس جمهوري آن کشور ديدار و گفتگو مي کند. انتظار مي رود محورگفتگو ها جنگ تحت رهبري آمريکا عليه تروريسم، وخشونت هاي اسرائيلي ـ فلسطيني باشد. سفر به مصر دومين مرحله سفر آقاي چِيني،در سفر ۱۱ مرحله اي وي به خاور ميانه است . رار است آقاي چيني در شرم الشيخ ، در کنار درياي سرخ، با حسني مبارک ديدار کند . روز ۳شنبه آقاي چِيني با ملک عبداله، پادشاه اردن ديدار کرد.ملک عبداله هشدار داد که حمله به عراق مي تواند ثبات خاورميانه را به طور جدي تهديد کند.