تاريخ سرخپوستان آمريکا به روايت کتاب بوميان امريکا تأليف دانيل ريشتر در اين برنامه توسط فرح جهانگيری مورد بررسی قرار گرفته است