با تنگ تر شدن دامنه عمليات براي جستجوي جنگ جويان طالبان و القاعده در غار ها ومناطق کوهستاني ايالت غربي پکتيا در افغانستان ، فرماندهان نظامي آمريکا ۴۰۰ سرباز را از جبهه هاي جنگ در اين منطقه عقب کشيده اند . عقب کشيدن نيرو ها يک روز پس از تجديدحمله ها عليه مناطقي صورت گرفت که گمان مي رفت مخفي گاه دشمن باشد . پيشتر حمله ها ، به دليل طوفان شديد در اطراف گرديز متوقف شده بود . در روزهاي اخير ميزان آتش زميني دشمن نيز کاهش چشمگيري داشته است ، در نتيجه شناسائي محل آنها مشکل تر شد ه است . گزارش هاي مربوط به تعداد جنگجويان القاعده و طالبان از ۷۰۰ تا يک هزار نفر متفاوت است .