مهمانانِ اين هفته، هشتم مارس، در برنامه تلويزيونی ميزگردی با شما با پخش همزمانِ راديويی و بروی اينترنت علي شيرازی نيا و شهرام طيبي بودند. اين دو جوان ايراني، از گروه «ديپ ديش» امسال در مراسم جوايز پر اعتبار گرامی، جايزه بهترين ضبط از ميکسِ دوباره را از آن خود کردند. بينندگان و شنوگان راديو و تلويزيون صدای امريکا مي توانند با تلفن، پست الکترونيک يا فکس، سوالهای خود را با اين مهمانان درميان بگذارند.