حامد کَرزَي نخست وزير موقت افغانستان، خواستار همکاري بيشتري بين ازبکستان و افغانستان براي بازسازي افغانستان و پيکار عليه تروريسم شده است. رهبر افغانستان در دومين روز ديدار خود از تاشکند، پايتخت جمهوري ازبکستان، از اسلام کريموف، رئيس جمهوری ازبکستان براي کمکهايش به افغانستان سپاسگزاري کرد و گفت هم افغانستان و هم ازبکستان از تروريسم و اسلامگرائي افراطي سخت آسيب ديده اند و بايد در زمينه مبارزه در برابر اين دو خطر با يکديگر همکاري کنند.