فضانوردانِ فضاپيماي امريکا با موفقيت خود را به تلسکوپ فضايي هابل متصل کردند و اين گام نخست در اين مأموريت يک هفته اي براي تعمير و نوسازي اين رصدخانه فضايي است. بعد از اتصال به تلسکوپ، فضانوردان آن را به داخلِ قسمتِ بارِ شاتلِ کلمبيا آوردند تا هفت فضانورد صفحاتِ باطري خورشيدي آن را تعويض کنند، يک ژيروسکوپ جديد به آن بيفزايند و دوربين قويتري به آن نصب کنند. پروازِ کلمبيا، با تصميمِ مديرانِ ناسا، و عليرغمِ نقص در سيستمِ خنک سازي آن انجام گرفت. پس از اين بازسازيها، تلسکوپ فضايي، ۱۰بار پرقدرت تر از قبل مي شود. از اوايل دوشنبه، تيمهاي فضانوردان به نوبت، و با پنج راهپيمايي در فضا، وسايل جديد را نصب خواهند کرد.