خشونتهاي فرقه اي به روستاهاي استان گجرات در باختر هند نيز کشيده شد. در يک روستاي دورافتاده در ناحيه مهاسانا، ۲۷ مسلمان را زنده در آتش سوزاندند و در آتش سوزي ديگري که افراد فرقه هندو در يک نانوائي در وادودرا ،به راه انداختند ۸ مسلمان بر اثر آتش سوزي جان دادند. از روز ۴ شنبه تا کنون بيش از ۳۵۰ نفر در درگيريهاي فرقه اي جان داده اند.در اغلب بخشهاي گجرات مقررات منع رفت و آمد برقرار است و سربازان دستور دادند به سوي هرکسي که ببينند شليک کنند. نيروهاي دولتي،نظم را در شهر احمد آباد و ساير شهرها بر قرار کرده اند و آتال بيهاري واج پائي نخست وزير هند در يک پيام سراسري از مسلمانان و هندوها خواسته است خشونتهارا متوقف سازند