در برنامه پنجشنبه ۲۸ام فوريه «در زير ذره بين» دکتر عليرضا نوري زاده روزنامه نگار بين المللي و تحليلگر مسائل ايران، به پرسشهاي فرح جهانگيري در ارتباط با مسائلي چون تلاش اقتدارگرايان براي اعلام وضعيت فوق العاده، با استفاده از تهديدهاي اخير واشنگتن و باهدف نظامي کردن فضاي داخلي کشور، درخواست آقاي رفسنجاني براي پايان خصومتها بين تهران و واشنگتن، دردسترس بودن فرصتهاي استثنايي براي اصلاح طلبان جهت تحکيم پايه هاي قدرت خودو اجراي اصلاحات به باور تحليلگران سياسي، و سرنوشت گلبدين حکمتيار و احتمال رفتن او به افغانستان، پاسخ گفت: