در برنامه چهارشنبه ۲۷ام فوريه ۲۰۰۲، دکتر نوري زاده به پرسشهاي فرح جهانگيری درباره احتمال توفيق پيشنهاد امير عبدالله وليعهد سعودي براي پايان بخشيدن به مناقشه اسرائيلي - فلسطيني ،اظهار نظرهاي سرداران سپاه در مسائل مربوط به سياست خارجي، اخراج حکمتيار،حذف نظارت مجلس درقراردادهاي نفتي و خريد ايرباس هاي جديد پاسخ مي گويد