پيام شيراک به بيوه دانيل پرل خبرنگار مقتول آمريکايِی