پنجشنبه 21 فوريه 2002 (دوم اسفند 1380) - بستگان قربانيان بزرگترين فاجعه راه آهن مصر ، در پزشکي قانوني مرکزي در قاهره جمع شدند تا جسد عزيزان خود را شناسائي کنند. روز چهارشنبه ۱۱ واگن قطاري که مملو از مسافر بود دچار حريق شد . در اين آتش سوزي ۳۶۱ نفر کشته شدند . قطار از قاهره بسمت جنوب مصر مي رفت. خبر گزاري خاور ميانه مي گويد حدود ۱۷۰ جسد شناسائي شده است ، اما بقيه اجساد آن چنان سوخته که قابل شناسائي نيست . بازجويان مي گويند علت آتش سوزي احتمالا انفجار يک گاز سفري بوده که يکي از مسافران با خود به داخل قطار برده بود.