جمعه 26 بهمن 1380 (15 فوريه 2002) – دانشمندان موفق شدند با استفاده از شيوه کلونينگ (همانند سازی) اولين گربه را در تکزاس توليد کنند. حال گربه رضايتبخش است.