يکشنبه 28 بهمن 1380 (17 فوريه 2002) – دکتر کاظم اميدوار دانشمند ايرانی در ناسا در گفتگويی با منصور فراسيون درباره احتمال استفاده از «ضد ماده» به عنوان منبع انرژی برای مسافرت به کره مريخ سخن گفت.