صندوق بین االمللی پول، پرداخت سه میلیارد دلار وام به ترکیه را در چارچوب میزان اعتبار کنونی آن کشور تصویب کرد. ترکیه می تواند بلافاصله از این پول استفاده کند. مدیران این صندوق، دیروز پس از آنکه ترکیه سیاست کاهش هزینه ها و افزایش درآمد ها را اعلام کرد، این وام را تصویب کردند. صندوق بین المللی پول یا اختصاراً آی.ام.اف گفت که اگر ترکیه سیاست های قوی تری برای بهبود اقتصاد خود بکار گیرد، از حمایت بیشتری برخوردار خواهد شد.