برنامه ئي را که امروز براي شما تهيه کرده ايم به اين سادگيها نيست . چون کوشش بسياري براي تهيه آن شده است. مخصوصاً برنامه بحث منطقه ئي . به اين برنامه گوش کنيد.