به صدای آمریکا که از واشنگتن پخش میشود گوش میکنید. اّن برنامه هر روز برای شنوندگان فارسی زبان پخش میشود.