يک قانونگذارعمده آمريکا می گويد ممکن است کنگره برای تصويب قرارداد بحث انگيز همکاری های اتمی آمريکا وهند که اخيرا امضا شد، شرايطی قائل شود.

هنری هايد عضوجمهوری خواه مجلس نمايندگان ازايالت ايلينوی روزدوشنبه طی بيانيه ای اعلام داشت اين قرارداد، موافقتنامه پيچيده ای است که دارای پيامدها وتبعات عميقی برای آمريکا وجهان است. آقای هايد گفت کنگره برای اتخاذ تصميم آگاهانه ای نسبت به اين قرارداد، بايد بسياری ازشرايط مندرج درقرارداد را دقيقا مورد بررسی قراردهد.

آقای هايد که رياست کميته روابط بين المللی مجلس نمايندگان آمريکا را برعهده دارد، گفت بررسی قرارداد ظرف ماه جاری آغازخواهد شد. منتقدان قرارداد استدلال می کنند که اين قرارداد، مسابقه تسليحات اتمی را درجنوب آسيا تشديد خواهد کرد. اما کاخ سفيد با مردود دانستن چنين انتقاداتی می گويد آمريکا قصد ندارد به برنامه سلاح های اتمی هند کمک کند، بلکه می خواهد به قرارداد همکاری های مشابهی با پاکستان نيز دست يابد.