مقام های پاکستان اعلام کردند در انفجار یک کامیون حامل مواد شیمیایی در شهر جنوبی حیدرآباد در روز دوشنبه ، ۱۸ تن کشته و ۴۰ تن دیگر مجروح شدند.

به گفته این مقام ها، انفجار روی داده به احتمال بسیار، ناشی از تصادف بوده و آنها معتقدند که هیچ اقدام تروریستی در این واقعه نبوده است.

کامیون حامل مواد شیمیایی، در زمان حادثه در ایستگاه بارگیری توقف کرده بود و انفجار باعث آسیب رسیدن به برخی مغازه های اطراف شد.

فیلم های تلویزیونی امدادگران را در  جست و جو برای یافتن قربانیان این حادثه نشان داد.