فرار هزاران نفر از شمال غربی پاکستان
فرار هزاران نفر از شمال غربی پاکستان

مقام های پاکستانی می گویند در نتیجه هجوم ارتش برای ریشه کن کردن ستیزه جویان، نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر از خانه های خود در شمال غربی کشور گریخته اند.

هجوم در اوایل ژوئیه در ناحیه عشایری کورام آغاز شد. در آنجا هزاران ستیزه جو طالبان و القاعده پایگاه و اردوهای آموزشی دارند.

مقام های سازمان مدیریت بحران، وابسته به دولت فدرال، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفتند تاکنون نزدیک به ۱۰ هزار خانواده یا حدود ۱۰۰ هزار نفر که ناچار شده اند از خانه هایشان بگریزند، ثبت نام کرده اند.

در ناحیه ای دیگر در منطقه عشایری پاکستان، روز چهارشنبه در انفجار یک مین زمینی در موهمند در نزدیکی مرز افغانستان، یک سرباز از پای در آمد و چند نفر زخمی شدند.