ببینید

بولتن خبر

برنامه‌های قبلی
bulletin news logo
00:06:00
جمعه, 08/02/1399 - 00:00

بولتن خبر

bulletin news logo
00:06:00
پنجشنبه, 08/01/1399 - 00:00

بولتن خبر

bulletin news logo
00:06:00
چهارشنبه, 07/30/1399 - 00:00

بولتن خبر

در باره برنامه

بولتن خبر هر روز در پنج دقیقه،‌ به خبرهای آمریکا، ایران و جهان می‌پردازد.