ببینید

بولتن خبر

برنامه‌های قبلی
bulletin news logo
00:06:00
پنجشنبه, 04/24/1400 - 00:00

بولتن خبر

bulletin news logo
00:06:00
چهارشنبه, 04/23/1400 - 00:00

بولتن خبر

bulletin news logo
00:06:00
سه شنبه, 04/22/1400 - 00:00

بولتن خبر

در باره برنامه

بولتن خبر هر روز در پنج دقیقه،‌ به خبرهای آمریکا، ایران و جهان می‌پردازد.