ببینید

بولتن خبر

قسمت‌های کامل
در باره برنامه

بولتن خبر هر روز در پنج دقیقه،‌ به خبرهای آمریکا، ایران و جهان می‌پردازد.