ببینید

بولتن خبر

برنامه‌های قبلی
bulletin news logo
00:06:00
چهارشنبه, 10/24/1399 - 00:00

بولتن خبر

bulletin news logo
00:06:00
سه شنبه, 10/23/1399 - 00:00

بولتن خبر

bulletin news logo
00:06:00
دوشنبه, 10/22/1399 - 00:00

بولتن خبر

در باره برنامه

بولتن خبر هر روز در پنج دقیقه،‌ به خبرهای آمریکا، ایران و جهان می‌پردازد.