یک تمرین گروهی زومبا در خیابانی در اسپانیا. زومبا در بسیاری از کشورها به عنوان یک رقص-ورزش جمعی اجرا می شود.
آرشیو

بزرگترین کلاس رقص زومبای جهان در  شهری در فیلیپین برگزار شد. شهر ماندالویونگ رکورد گینس را با شرکت تقریبا ۱۳ هزار نفر که در خیابان ها زومبا می رقصیدند شکست.

شرکت کنندگان در این مراسم به مدت ۳۰ دقیقه با انرژی و حرارت بسیار در حالی که مربیان آنان را تشویق می کردند، رقصیدند. رقصندگان فیلیپینی رکود قبلی کلاس رقص زومبای گینس را با بیش از ۴ هزار نفر شکستند.