بخش انگلیسی صدای آمریکا - یک پژوهش «سازمان بین المللی مهاجرت» نشان می دهد مهاجران و پناهجویان ونزوئلایی در معرض خطر جدی سوء استفاده و آزار قرار دارند. در این پژوهش از بیش از ۴۶۰۰ نفر از پنج کشور حوزه کارائیب و آمریکای مرکزی و در فاصله ژوئیه تا دسامبر ۲۰۱۸ پرسش شده است.

این پژوهش، تصویری مقطعی از مشقاتی است که بخشی از چهار میلیون آواره ونزوئلایی، گریخته از بحران سیاسی و اقتصادی، طی چند سال گذشته با آن روبرو بوده اند.

از هر پنج ونزوئلایی مصاحبه شده، یک نفر گفته مجبور بوده بدون دستمزد در شرایطی دشوار کار کند، یا بر خلاف میل خود به زور نگهداشته شده تا بدهی اش در جریان فرار از ونزوئلا را بپردازد.

اعضای «سازمان بین المللی مهاجرت» می گویند، مردان و زنان قربانی قاچاقچیانی هستند که آنها را در شرایطی آزاردهنده قرار می دهند.

Telegram Banner