پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در نیایش روز یکشنبه در بالکن مشهور واتیکان. 
آرشیو

واتیکان از حکومت کمونیست چین خواست به آزار و اذیت کاتولیک های متعهد به پاپ پایان دهد.

به گزارش رویترز، واتیکان این درخواست را روز جمعه ۷ تیر مطرح کرد.

تحت قوانین چین، کشیش ها و اسقف ها باید اطلاعات مربوط به خود را به دولت ارائه دهند و فرمی را امضا کنند که در آن آمده است استقلال و خودمختاری و خود-مدیریتی کلیسا در چین را می پذیرند.

پاپ رهبر کاتولیک های جهان به شمار می رود و برخی از کشیش های کاتولیک چین نگران آن هستند که امضای چنین برگه ای وفاداری آنها به کاتولیک ها را زیر سئوال ببرد.

Telegram Banner