يک هيات عاليرتبه دولت آمريکا برای شرکت در گشايش کنفرانس عرب به دوحه پايتخت قطر سفر کرده است.

در اين هيات اريک هولدر وزير دادگستری و دادستان کل آمريکا، مشاور رييس جمهوری در امور بين المللی اقتصادی و همچنين نمايندگانی از اف بی ای و وزارت امنيت داخلی شرکت دارند.

آمريکا  در برپايی اين کنفرانس با قطر همکاری کرده است.  کنفرانس که کار خود را از روز سه شنبه آغاز کرده است، به مدت ٣ روز ادامه خواهد داشت.

کاخ سفيد در اطلاعيه ای می گويد رييس جمهوری به مبارزه با فساد جهانی و حمايت از گذار دموکراتيک خاورميانه و آفريقای شمالی، متعهد است.