گروهی از اعضای جامعه دگرباشان جنسی در یکی از تجمعات شان
گروهی از اعضای جامعه دگرباشان جنسی در یکی از تجمعات شان

انجمن روانکاوی آمریکا به خاطر اینکه در گذشته همجنسگرایی را یک بیماری روانی می دانست، عذرخواهی کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، انجمن روانکاوی آمریکا، روز جمعه ۳۱ خرداد گفت که اشتباهات گذشته این انجمن به تبعیض علیه دگرباشان جنسی کمک کرده بود.

این اقدام شاید اولین عذرخواهی یک سازمان پزشکی یا روانپزشکی آمریکایی در این رابطه باشد.

رویترز می نویسد که روانپزشکان در سال ۱۹۷۳ همجنسگرایی را از رده اختلالات روانی خارج کردند و روانشناسان نیز حدود ۲۰ سال بعد، به چنین نتیجه ای رسیدند.

Telegram Banner