سیل ناگهانی دستکم ۱۵ نفر را در شهر کوچکی در ایالت یوتای آمریکا به کشتن داد.

مقام های محلی می گویند دستکم پنج نفر بر اثر جاری شدن سیل ناگهانی و قدرتمند در هیل دیل و حومه شهر ناپدید شده اند.

نیروهای گارد ملی، امدادگران و صدها داوطلب در جستجوی گمشدگان و پاکسازی شهرند. ساکنان هیل دیل می گویند تا بحال شاهد سیلی به این شدت در طول اقامتشان در این شهر نبوده اند.