بر اساس آماری که روز جمعه منتشر شد اقتصاد آمريکا در ماههای ژوئيه تا سپتامبر دو درصد رشد کرده است.

آماری که از سوی دولت آمريکا منتشر شد نشان می دهد در دو ماه گذشته، افزايش مصرف شهروندان، گسترش پروژه های نظامی و سرعت گرفتن ساختمان سازی از عوامل بالا رفتن رشد اقتصادی بوده است.

با نزديک شدن به انتخابات رياست جمهوری آمريکا، مسائل اقتصادی بيش از پيش در مرکز توجه رای دهندگان آمريکايی قرار می گيرد.